Tím

JUDr. Anna Vartašová, Ph.D.

romanova@akpavela.sk

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia pôsobí v súčasnosti ako výskumný pracovník na Katedre finančného práva a daňového práva Právnické fakulty UPJŠ v Košiciach.

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, participuje na riešení vedeckých grantových projektov a venuje sa publikačnej činnosti (napr. spoluautorka publikácie Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou,  EUROUNION, 2013). Pôsobí aj ako odborná poradkyňa International Property Tax Institute, Toronto.

Jej vedecká činnosť sa zameriava na oblasť daňového práva, obzvlášť na daňové právo procesné, pričom témou jej dizertácie bolo daňové konanie.

Ako advokátska koncipientka sa zaoberá najmä obchodným, občianskym a pracovným právom.

Hovorí slovensky a anglicky.

JUDr. Anna Vartašová, Ph.D.