Tím

Mgr. Ing. Marek Vrbický

vrbicky@akpavela.cz

Vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, ktorú ukončil v roku 1996. V rámci štúdia na právnickej fakulte absolvoval aj dlhodobú stáž v kanadskej advokátskej kancelárii Mitchell Gattuso s.e.n.c. Okrem toho je aj absolventom Fakulty elektrotechnickej Českého vysokého učení technického, obor ekonomika a riadenie.

Právnemu poradenstvu sa venuje už od roku 1997, pričom ako advokát je v Českej advokátskej komore zapísaný od roku 2001. Členom tímu našej advokátskej kancelárie sa stal v roku 2014, pričom predtým získal bohaté praktické skúsenosti ako v rámci väčších českých advokátskych kancelárií, tak aj ako samostatný advokát.

Vo svojej praxi sa zaoberá najmä obchodným záväzkovým právom a inými civilnými záväzkami vrátane práva nehnuteľností, ale má i rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov v súdnych a rozhodcovských civilných konaniach a tiež so zastupovaním klientov v správnom konaní (najmä v oblasti telekomunikácií). Venuje sa i korporátnemu, školskému právu a právu autorskému so zameraním na software a má i skúsenosti s právom medzinárodného obchodu.

Hovorí česky, anglicky a čiastočne rusky.

Mgr. Ing. Marek Vrbický