Tím

JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.

svanhal@akpavela.cz

Absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe v roku 1993. Postgraduálne doktorandské štúdium v odbore súkromného práva následne absolvoval tiež na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde obhájil svoju dizertačnú prácu na tému ochrany osobnosti v rámci právnej úpravy občianskeho práva. Po zložení justičnej skúšky v roku 1996 svoje profesionálne skúsenosti získaval vo funkcii sudcu, v rámci ktorej sa venoval prevažne rozhodovaniu vo veciach práva občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a exekučného, a to ako na súde prvej inštancie, tak aj na súde odvolacom. V rámci svojej lektorskej činnosti pracoval pre Justičnú akadémiu, kde sa zameriaval na právo výkonu rozhodnutia a exekúciu a na organizáciu a optimalizáciu práce súdu.

V tíme advokátskej kancelárie Pavela pracuje od roku 2022, kde sa ako právny poradca sústreďuje najmä na konzultácie riešenia sporov v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a exekučného práva, a to ako v konaniach pred súdmi, tak aj pred inými štátnymi orgánmi. V oblasti občianskeho práva sa venuje aj právnym vzťahom k nehnuteľným veciam, spoluvlastníctvu, náhrade škody a záväzkovým vzťahom (kúpna zmluva, zmluva o dielo). V oblasti rodinného práva sa venuje aj komplexnému riešeniu problematiky manželského práva, rozvodu manželstva, úprave pomerov k maloletým deťom, majetkovému vyporiadaniu po rozvode manželstva, a pod. V oblasti pracovného práva sa venuje aj príprave komplexnej pracovnoprávnej dokumentácie, právnej asistencii pre klientov pri ich rokovaniach v pracovnoprávnych vzťahoch a súvisiacich sporoch.

Hovorí česky.

JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.