Advokátska kancelária Pavela

Advokátska kancelária Pavela poskytuje v súčasnosti právne služby klientom v Českej republike a na Slovensku. Stratégiou našej advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexného právneho poradenstva vybranej skupine klientov na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni, pričom kladieme zvlášť dôraz na prevenciu problémov.

V súlade s našou stratégiou máme náš tím právnikov zložený z popredných teoretických expertov pôsobiacich v kľúčových oblastiach práva, v ktorých poskytujeme právne služby a skúsených expertov z praxe. Členovia nášho tímu si kontinuálne rozširujú svoje teoretické znalosti nielen štúdiom ale tiež účasťou na významných aj medzinárodných seminároch a konferenciách, kde niektoré z nich naša advokátska kancelária zároveň spoluorganizuje (II. ročník medzinárodného sympózia Právo – Obchod – Ekonomika, Štrbské Pleso 2011, III. ročník medzinárodného sympózia Právo – Obchod – Ekonomika, Štrbské Pleso 2012).

Naši experti zároveň prednášajú nielen pre našich klientov, ale aj pre najvýznamnejšie súkromné a štátne inštitúcie a tiež pre iné advokátske kancelárie a profesijné komory. Spolupráca s mnohými významnými právnymi expertmi, ktorí sa zároveň zúčastňujú legislatívneho procesu nám a našim klientom zaručuje nielen špičkovú kvalitu našich výstupov, ale tiež garanciu neustáleho monitoringu častých zmien legislatívy a novej judikatúry. Navyše tiež s ohľadom na skutočnosť, že naši kolegovia sa podieľajú na tvorbe celý rad príslušných zákonov, sme schopní našich klientov s predstihom pripraviť na zmeny v legislatíve a navrhnúť už vopred zodpovedajúce riešenia. Naša advokátska kancelária dôrazne dodržiava právne predpisy a naše odporúčania sú podávané vždy lege artis a v záujme našich klientov, v súlade s ich požiadavkami a pokynmi.

Naša kancelária ďalej pravidelne ponúka svojim klientom využitie medzinárodných obchodných a procesných inštitútov, ktoré v Českej a Slovenskej republike, vzhľadom k členstvu v Európskej Únii, nachádzajú neustále častejšie svoje uplatnenie.