Tím

JUDr.Milan Žoldoš

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2002). V roku 2005 zložil rigoróznu skúšku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a získal titul JUDr.

Na začiatku svojej právnickej kariéry pôsobil niekoľko rokov na Ministerstvu financií SR ako generálny štátny radca a na tejto pozícii predovšetkým vykonával audity systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a poskytoval súvisiace právne poradenstvo.

V advokácii pôsobí od roku 2006, pričom ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2010. V rámci svojej advokátskej praxe sa okrem všeobecných právnych služieb špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov. V oblasti štrukturálnych fondov poskytuje alebo poskytoval služby ako pre klientov v podobe štátnych inštitúcií: Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská energetická agentúra, NADSME, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna implementačná agentúra, tak i fyzickým a právnickým osobám pri uplatňovaní nárokov v oblasti štrukturálnych fondov voči poskytovateľom.

Hovorí slovensky a anglicky.

JUDr.Milan Žoldoš