Tím

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.

feigerlova@akpavela.cz

Monika Feigerlová je advokátom od roku 2007. Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (2003) a získala titul Ph.D. na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore medzinárodného práva súkromného (2009). V priebehu magisterského štúdia absolvovala študijný pobyt na právnickej fakulte Erasmovej Univerzity v Rotterdame v obore medzinárodného obchodného práva (2002) a ďalej získala titul LL.M. na Graduate Institute a Univerzite v Ženeve so špecializáciou na medzinárodné riešenie sporov (2012).

Pred zahájením spolupráce s advokátskou kanceláriou Pavela pôsobila osem rokov v popredných advokátskych kanceláriách v Prahe, kde poskytovala právne služby významným českým a nadnárodným spoločnostiam. Rovnako získala skúsenosti na rozhodcovskom súde vo Viedni a ICC rozhodcovského súdu v Paríži.

Má bohaté skúsenosti s transakciami na medzinárodnej aj domácej úrovni a v rámci svojej existujúcej advokátskej praxe sa venuje najmä problematike riešenia sporov na všeobecných súdoch aj rozhodcovských tribunáloch (zmluvy o dielo, nájomné zmluvy, post-akvizičné spory), korporátneho práva (fúzie, rozdelenie, zmeny právnej formy, prevody podnikov, prevzatie imania) a práva nehnuteľností (právne previerky, služby pri nákupe a predaji nehnuteľností, ich prenájme a výstavbe). Vedľa toho sa zameriava na problematiku cezhraničných vzťahov, medzinárodnej ochrany investícií a medzinárodných arbitráží, a to i v rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti. Je členom hodnotiacej komisie pre študentské memorandá v oblasti medzinárodnej obchodnej arbitráže (Loyla Law School, Los Angeles) a niekoľkých organizácií zameraných na medzinárodné právo (OGEMID, LCIA Young International Arbitration Group, ASA Below 40).

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.