Tím

doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D.

lacko@akpavela.sk

Štúdium v odbore všeobecné právo absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2003 kontinuálne pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od  roku 2012 je vo funkcii docenta v študijnom odbore pracovné právo.

Odbornú, pedagogickú a publikačnú činnosť rozvíja v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a pracovného práva. Osobitne sa venuje problematike poisťovacieho systému a európskemu rozmeru koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Výsledky získané vedeckou a odbornou činnosťou pravidelne publikuje v podobe konferenčných príspevkov a spoluautorských publikačných podielov a monografií (napr. Vyslanie zamestnancov, vyd. Aleš Čeněk, 2008; Hmotné zabezpečenie v starobe, vyd. Sprint dva, 2011; Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia, VEDA 2013).

Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov. Vedecky participuje na viacerých výskumných projektoch Agentúry na podporu výskumu a vývoja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. V oblasti aplikačnej praxe pôsobil a odborné skúsenosti získal v Sociálnej poisťovni, na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Externe spolupracoval s Inštitútom pre výskum práce a rodiny SR a Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Napokon je vedený v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Hovorí slovensky, česky, nemecky.

doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D.